CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIGLACERA

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành, thuần thục kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và xã hội.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân của Tổng công ty để nâng cao trình độ và nâng bậc.

3. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy đối với ngành nghề được phép đào tạo.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh.

5. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Tư vấn giáo dục nghề nghiệp, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

7. Tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp.

8. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người  lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường Viglacera đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

11. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

12. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia hoạt động xã hội.

13. Liên kết với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, các cơ sở đào tạo nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

14. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy và hoạt động tài chính.

15. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của Trường Viglacera theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, và đột xuất theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Tổng công ty giao phù hợp với quy định của pháp luật.